Voorwaarden Goessens Zolen Gemak  

 1. Definities en toepasselijkheid:
  1. Goessens: Goessens Podologie, kantoorhoudende aan de Pastoor van Haarenstraat 23, 5464 VD Veghel, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58203362
  2. Klant: degene die een overeenkomst afsluit met Goessens
  3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Goessens de overeengekomen aantal zolen levert en bijgaande service verleend gedurende 12 maanden en waarbij de klant de zolen in 12 maandelijkse termijnen voldoet.
  4. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor personen die met Goessens een Zolen Gemak contract afsluiten.
  5. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst met Goessens.
 2. Totstandkoming overeenkomst Zolen Gemak
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bevestiging van de overeenkomst per e-mail ontvangt. Via de website van Goessens kan de klant een overeenkomst Zolen Gemak afsluiten. De overeenkomst komt verder tot stand op het moment dat een klant akkoord gaat met het (mondeling) aanbod van Goessens of wanneer de klant de (eerste deel)betaling verricht.
 3. Wat mag de klant van Goessens verwachten:
  1. De klant ontvangt ten minste 1 paar zolen per 12 maanden. De Klant heeft de keuze uit verschillende pakketten, deze zijn te vinden op de website. Zo kan een pakket bestaan uit ontvangst van zolen, een consult, scan en een loopanalyse, of een pakket met extra zolen en een consult of een pakket met enkel nieuwe zolen.
  2. Na sluiting van de overeenkomst wordt een afspraak gepland voor het inmeten van zolen en worden vervolgens de zolen ontvangen door de klant. Indien een afspraak achterwege mag blijven, worden de zolen aan de klant toegezonden.
  3. De klant heeft recht op service gedurende de looptijd van de overeenkomst van 12 maanden, onder service valt ook een benodigde correctie.
  4. Garantie: gedurende de eerste zes maanden na ontvangst van zolen geldt garantie. Bij een terechte klacht heeft de klant recht op aanpassing van de zolen of nieuwe zolen indien aanpassing onmogelijk blijkt. Er is geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde zolen vervalt, indien:
   1. de zolen niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Goessens;
   2. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag, onderhoud, reparaties (door derden) van de zolen;
   3. Goessens niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
   4. De klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting\

    Klanten met een Zolen Gemak contract kunnen extra zolen bestellen tegen een korting. De prijzen kan de klant opvragen bij Goessens.

 1. Prijzen
  1. Op de website en in de overeenkomst staat welke maandbedrag de klant verschuldigd is. Ook staat vermeld dat deze prijs 12 keer (maandelijks) voldaan moet worden. Goessens is gerechtigd de prijzen te wijzigen (bijvoorbeeld door prijsstijging van inkoop) met inachtneming van een schriftelijke aanzegtermijn van 30 dagen. Jaarlijks kan Goessens een prijsstijging doorvoeren op basis van jaarlijkse indexatie op grond van de CPI.
 2. Duur overeenkomst
  1. De looptijd van het Zolen Gemak contract is 12 maanden. De overeenkomst loopt 12 maanden omdat de klant in 12 maanden de zolen betaalt aan Goessens en gedurende de 12 maanden recht heeft op service. Gedurende deze 12 maanden is het contract niet tussentijds opzegbaar. Met uitzondering van situaties zoals genoemd in artikel 7.
  2. Na 12 maanden eindigt het contract. Goessens kan de klant een nieuw aanbod doen. Indien de klant akkoord gaat met dit aanbod ontstaat er een nieuw contract waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. Ook kan de klant zelf opnieuw het contract afsluiten.
 3. Betalingen
  1. De kosten wordt voldaan in 12 maandelijks termijnen. Bij aanvang wordt de eerste termijn voldaan, vervolgens vindt er maandelijks betaling plaats. Er wordt een automatische incasso afgegeven.
  2. Wanneer een betaling uitblijft of gestorneerd wordt ontvangt de klant een herinnering. De klant dient binnen 7 dagen alsnog te betalen. Wanneer betaling uit blijft treedt de klant in verzuim.
 4. Opzegging
  1. Wanneer er een achterstand is van ten minste drie maanden heeft Goessens het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen. De klant is dan verplicht de openstaande bedragen alsmede de resterende termijn te voldoen.
  2. Goessens is gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen indien de klant failliet wordt verklaard, onder bewind komt te staan of in de WSNP terecht komt.
  3. Verhuizing is geen reden voor opzegging of ontbinding.
 5. Wettelijke bedenktermijn voor aangaan overeenkomst via de website:
  1. Vanaf de datum van aanvang van de overeenkomst heeft de klant een bedenktermijn van 14 dagen indien de overeenkomst via telefoon of internet wordt afgesloten. Bij gebruikmaking van de bedenktijd dient de klant binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Goessens dat hij/zij wenst af te zien van de overeenkomst. De bedenktermijn geldt niet meer vanaf het moment dat er een dienst is geleverd (op het moment dat een afspraak heeft plaatsgevonden) en/of op het moment dat er zolen op maat worden gemaakt of worden toegezonden aan de klant. Op die momenten wordt namelijk al uitvoering gegeven aan de dienstverlening of worden er producten op maat gemaakt/geleverd.